Badania

Badania

Nasze urządzenia zostały gruntownie przetestowane przez niezależne instytuty badawcze.

Urządzenia airq2 zostały gruntownie przetestowane przez niezależne instytuty badawcze, zarówno laboratoryjnie jak i klinicznie w szpitalu. Przeprowadzono następujące badania zewnętrzne:

Badanie zagrożenia promieniowaniem UV wg PN-EN 62471:2010

W wyniku tego badania zakwalifikowano urządzenie do grupy ryzyka RG0, co oznacza, że urządzenie nie stwarza zagrożeń w normalnych warunkach użytkowania i nie wymaga dodatkowego oznakowania ostrzegawczego. Innymi słowy urządzenie airq2 jest bezpieczne dla ludzi znajdujących się w jego bezpośredniej odległości. Może więc pracować w tym samym miejscu i tym samym czasie, co przebywający w pobliżu ludzie. Oznacza to, że urządzenie może w sposób ciągły separować i filtrować powietrze z bezpośredniego otoczenia ludzi.           

Laboratoryjne badanie skuteczności dezynfekcji powietrza

Badanie przeprowadzone na podstawie badania ogólnej liczby drobnoustrojów oraz liczby pleśni i drożdży metodą aspiracyjną przy pomocy mikrobiologicznego próbnika powietrza pomiarowego MAS 100 ECO. Laboratorium stwierdziło, iż redukcja zawartości drobnoustrojów w badanym powietrzu po 8-godzinnym cyklu pracy airq2 wyniosła 94,89% oraz redukcja zawartości grzybów i pleśni w badanym powietrzu po 8-godzinnym cyklu pracy wyniosła 98,17%.

Kliniczne badanie czystości biologicznej powietrza wykonane metodą zderzeniową

Poboru powietrza ze szpitalnej sali operacyjnej i pomieszczeniu socjalnego w bloku operacyjnym dokonano przy użyciu urządzenia Sampl’air Lite przy zastosowaniu podłoża TSA (tryptoza, soja, agar), lecytyny oraz odczynnika Tween 80 firmy Graso. Potwierdzono następujące wyniki: redukcja zawartości kolonii bakterii mierzonych w cfu/m3 na sali operacyjnej mierzona po 8-godzinnym cyklu pracy airq2 wyniosła 91,7% oraz redukcja zawartości kolonii bakterii mierzonych w cfu/m3 w pomieszczeniu socjalnym w bloku operacyjnym mierzona po 8-godzinnym cyklu pracy airq2 wyniosła 77,8%.

Badanie szczelności urządzenia wentylacyjnego

Airq2 spełnia wymogi Normy NO-42-A213:2011 dla urządzeń filtrowentylacyjnych (wynik pozytywny). 

Ocena skuteczności oczyszczania powietrza z cząstek pyłów zawieszonych PM oraz cząstek poniżej 200 nm

Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że zastosowanie w komorze laboratoryjnej hybrydowego urządzenia do oczyszczania powietrza airq2 pracującego w trybie 1 po czasie 30 minut umożliwiło obniżenie stężenia pyłu zawieszonego frakcji PM10 maksymalnie o 99,16%, frakcji PM2,5 maksymalnie o 98,55%, frakcji PM1 maksymalnie o 98,08% oraz stężenia nanocząsteczek mniejszych od 200 nm maksymalnie o 95,77% w stosunku do warunków odniesienia (urządzenia airq2 wyłączone).